Chemioterapia może sprzyjać rozprzestrzenianiu się komórek rakowych na cały organizm?

W artykule pt. Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism (Neodjuwantowa chemioterapia powoduje przerzuty z raka piersi za pośrednictwem mechanizmu TMEM), opublikowanym na łamach czaspopisma „Science Translational Medicine”, przedstawiono wyniki badania, z którego wynika, że u części chorych chemioterapia może przyczyniać się do rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych na cały organizm, również do płuc. Jego autorami są naukowcy z Albert Einstein College Yeshiva University (New York, USA).

Zespół badaczy pod kierownictwem George’a Karagiannisa skoncentrował się na skutkach chemioterapii w raku piersi. Odkryli oni między innymi, że nowotwór ten szybko rozprzestrzenia się w sytuacji powstania sprzyjającego angiogenezie i przerzutowaniu środowiska, tzw Tumor Microenvironment of Metastasis (TMEM). Gdy wzrasta współczynnik TMEM, rośnie ryzyko przerzutów. Wzrost gęstości i aktywności THEM powoduje m.in. chemioterapia. 

Prowadzone na myszach, a następnie ludziach badania dowiodły, że istnieje grupa pacjentów, u których po zastosowaniu chemioterapii poziom TMEM podnosi się. Wzrost poziomu TMEM, niekiedy nawet pięciokrotny w porównaniu z wynikami biopsji przed chemioterapią, nastąpił u większości pacjentów przyjmujących paklitaksel, doksorubicynę i cyklofosfamid. 

Naukowcy udowodnili, że indukowana chemioterapią aktywność TMEM sprzyjająca rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych może zostać odwrócona m.in. przez podanie rebastinibu.