FDA zatwierdziła nowy lek na drobnokomórkowego raka płuc

  • Post category:Rak płuca

FDA, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, zatwierdziła immunoterapeutyk durwalumab w połączeniu ze standardową chemioterapią w leczeniu pierwszej linii rozsianego drobnokomórkowego raka płuc.

Drobnokomórkowy rak płuca (SCLC) stanowiący 14% wszystkich raków płuc, to trudny w leczeniu agresywny nowotwór, często rozpoznawany dopiero w stadium rozsianym. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia w SCLC jest bardzo niski i wynosi tylko 6%.

Wcześnie wykryty rak płuca najczęściej jest leczony operacyjnie. Niestety, SCLC jest zwykle wykrywany zbyt późno, by możliwa była interwencja chirurgiczna, dlatego standardowo leczony jest chemioterapią (standardowym leczeniem pierwszego rzutu postaci ograniczonej choroby jest chemioterapia etopozydem/platyną w połączeniu z radioterapią).

Lek durvalumab to przeciwciało monoklonalne blokujące białko PD-L1. Skuteczność połączenia tej substancji z etopozydem i karboplatyną/cisplatyną u nieleczonych wcześniej pacjentów została przebadana w randomizowanym badaniu CASPIAN. Objęło ono 805 pacjentów z rozsianym rakiem drobnokomórkowym płuc, podzielonych losowo na grupę badaną przyjmującą durwalumab i chemioterapię i kontrolną (przyjmującą tylko chemioterapię). Głównym kryterium oceny skuteczności było całkowite przeżycie, dodatkowo wzięto pod uwagę przeżycie wolne od progresji i wskaźnik obiektywnej odpowiedzi na leczenie.

Średni czas przeżycia całkowitego dla pacjentów przyjmujących durwalumab z chemioterapią wzrósł o prawie 2 miesiące w porównaniu do grupy kontrolnej (13 vs 10,3 m-ca). Wyższa była też w grupie badanej obiektywna odpowiedź na leczenie (68% vs 58%). 

Durwalumab otrzymał status priority review ze względu na to, że może przynieść istotną poprawę bezpieczeństwa i skuteczności leczenia poważnej choroby oraz status leku sierocego, przeznaczonego do leczenia choroby rzadkiej.

Najczęstsze skutki uboczne stosowania darvalumabu u ok. 20% pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc to nudności, osłabienie i łysienie. Poważne działania niepożądane, jakie zaobserwowano, były następujące: neutropenia z gorączką (4,5%), zapalenie płuc (2,3%), niedokrwistość (1,9%), pancytopenia (1,5%), zapalenie płuc (1,1%) i POChP (1,1%)). U 7% pacjentów otrzymujących durwalumab z chemioterapią przerwano terapię z powodu działań niepożądanych. Śmiertelne działania niepożądane wystąpiły u 4,9% pacjentów.

Źródło: alivia.org; Zdjęcia: Axel Kock – stock.adobe.com