ASCO: terapia systemowa w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym

American Society of Clinical Oncology sformułowało nowe wytyczne leczenia systemowego zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego i przedstawiło zalecane opcje leczenia chorych na ten nowotwór.

Rak wątrobowokomórkowy (HCC, hepatocellular carcinoma) stanowi 80-90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby i jest piątym pod względem częstości występowania nowotworem na świecie.

ASCO, po dokonaniu przeglądu opublikowanych randomizowanych, kontrolowanych badań III fazy (2007–2020) dotyczących leczenia tego nowotworu podał nowe wytyczne, rekomendując stosowanie atezolizumabu w połączeniu z bewacyzumabem jako leczenie pierwszej linii u większości pacjentów z zaawansowanym HCC. W razie przeciwwskazań do zastosowania którejś z tych substancji (lub obu), w leczeniu pierwszej linii mogą zostać użyte sorafenib lub lenwatynib.

Atezolizumab w połączeniu z bewacyzumabem należy stosować do momentu uzyskania poprawy. W razie potrzeby można zalecić leczenie drugiej linii inhibitorem kinazy tyrozynowej. Z kolei po terapii sorafenibem lub lenwatynibem najkorzystniejszą opcją leczenia drugiej linii jest kabozantynib, regorafenib (dla tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali sorafenib), albo ramucyrumab lub atezolizumab/bewacyzumab w sytuacji, gdy pacjenci nie mieli dostępu do tej opcji leczenia w pierwszej linii. 

ASCO rekomenduje także stosowanie pembrolizumabu lub niwolumabu do leczenia odpowiednich grup pacjentów z HCC. W wytycznych omówiono zastosowanie niwolumabu i ipilimumabu w charakterze terapii drugiej i trzeciej linii.

Źródło: termedia.pl; Zdjęcia: SciePro – stock.adobe.com