Immunoterapia zmienia standardy leczenia chorych na NDRP

  • Post category:Rak płuca

„Wprowadzenie immunoterapii ukierunkowanej na immunologiczne punkty kontrolne do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) całkowicie zmieniło algorytm postępowania terapeutycznego w tej chorobie”.

To słowa prof. Pawła Krawczyka, kierownika Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert tłumaczy: „Znalazło to odzwierciedlenie w najnowszych zaleceniach European Socitey of Medical Oncology (ESMO). Obecnie ESMO w pierwszej linii leczenia u chorych na zaawansowanego NDRP rekomenduje stosowanie immunoterapii niemal u wszystkich pacjentów spełniających kryteria umożliwiające stosowanie tej metody (np. prawidłowa czynność wątroby czy brak poważnych chorób z autoagresji). 

Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których wykryto ekspresję PD-L1 na więcej niż 50% komórek nowotworowych, powinni być leczeni pembrolizumabem. Przy niższej ekspresji PD-L1 można wdrożyć leczenie skojarzone  chemioterapią i pembrolizumabem. Rzadko stosuje się natomiast skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu u chorych na NDRP z wysokim obciążeniem komórek guza mutacjami somatycznymi. W drugiej linii leczenia, gdy terapia związkami platyny nie okazała się skuteczna, można zastosować w monoterapii niwolumab, atezolizumab lub pembrolizumab (ten ostatni tylko u chorych z ekspresją PD-L1). 

Prof. P. Krawczyk ubolewa, że w Polsce nie wszystkie opcje terapeutyczne przy użyciu immunoterapii są refundowane. W pierwszej kolejności należałoby objąć finansowaniem leczenie skojarzone pierwszej linii chemio- i immunoterapią, które można stosować u chorych na NDRP bez względu na ekspresję PD-L1 na komórkach nowotworowych. Mamy również do  czynienia z brakami w refundacji immunoterapii w drugiej linii leczenia, szczególnie dotkliwy jest brak możliwości leczenia pacjentów z NDRP pembrolizumabem, a chorych na NDRP o typie innym niż płaskonabłonkowy – niwolumabem. Prof. P. Krawczyk uznaje za niedopuszczalny brak refundacji skutecznych opcji terapeutycznych, zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej wiele miesięcy temu.

Źródło: termedia.pl