Nowa lista refundacyjna: nowe możliwości leczenia w NDRP i czerniaku

Od 1 stycznia obowiązuje nowe Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 22 grudnia 2020. Dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca i czerniaka to przełom: zyskują dostęp do nowych skutecznych terapii.

  • W ramach programu lekowego refundowana będzie immunoterapia durwalumabem w leczeniu NDRP, który będzie mógł być stosowany u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego NDRP po jednoczasowej radiochemioterapii. W końcu otrzymujemy leczenie z intencją wyleczenia w programie lekowym dotyczącym NDRP.
  • Ozymertynib dla chorych na EGFR-dodatatniego niedrobnokomórkowego raka płuca został przesunięty do pierwszej linii leczenia. Zapewnia to szersze możliwości leczenia chorych z mutacją w genie EGFR i wspiera indywidualizację terapii.
  • Wszystkie typy NDRP bez mutacji w genie EGFR oraz bez rearanżacji genów ALK i ROS1 i z ekspresją PD-L1 < 50% będą mogły być poddane terapii skojarzonej pembrolizumabem z chemioterapią. Leczenie to wykazuje przewagę nad chemioterapią w monoterapii w określonej grupie pacjentów.
  • W ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną dostępny będzie inotuzumab ozogamycyny.
  • Chorzy na czerniaka z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej nareszcie zyskują dostęp do terapii adjuwantowej po leczeniu chirurgicznym. Chodzi o immunoterapię niwolumabem lub pembrolizumabem oraz terapiami ukierunkowanymi molekularnie: dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem (u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600).

Źródło: zwrotnikraka.pl