Zanieczyszczenie powietrza bardziej szkodliwe niż sądzono

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe, bardziej rygorystyczne rekomendacje dotyczące jakości powietrza. Sprawdź, o jakie poziomy zanieczyszczeń chodzi.

Nowe rekomendacje WHO zostały opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych i analizy dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi z okresu ostatnich kilkunastu lat.

Szkody zdrowotne spowodowane zanieczyszczonym powietrzem zachodzą przy dużo niższych stężeniach konkretnych zanieczyszczeń niż wcześniej sądzono. W nowych wytycznych WHO obniżyło poziomy bezpieczeństwa dla większości najbardziej szkodliwych związków:

 • maksymalny poziom AQG dla pyłu zawieszonego PM2,5 wynosi obecnie 5 mikrogramów na metr sześcienny powietrza w skali roku i 15 µg/m3 powietrza w ciągu doby. We wcześniejszej wersji rekomendacji WHO z 2005 r. poziomy te wynosiły odpowiednio: 10 i 25 µg/m3.
 • rekomendowane wartości limitów bezpieczeństwa dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszą obecnie: 15 µg/m3 (średni poziom roczny) i 45 µg/m3 (średni poziom dobowy). Wcześniej wynosiły odpowiednio: 20 i 50 µg/m3.

Nowe wytyczne określają też m.in. nowe „poziomy bezpieczeństwa” dla takich składników powietrza jak: ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki czy tlenek węgla. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www WHO.

Polska – według danych różnych niezależnych organizacji, m.in. WHO (The Global Health Observatory) czy też ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health) – obok Słowacji, Węgier, Czech i Włoch – należy do grupy krajów z najwyższą średnioroczną zawartością pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w Unii Europejskiej. Liczba przedwczesnych zgonów powiązanych ze smogiem szacowana jest w naszym kraju nawet na kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Smog zwiększa m.in. ryzyko wystąpienia:

 • zawału serca
 • udaru mózgu
 • cukrzycy
 • zapalenia płuc
 • POCHP
 • raka płuca
 • astmy
 • chorób neurodegeneracyjnych.

To wszystko sprawia, że pod względem skali negatywnego wpływu na zdrowie zanieczyszczenie powietrza stawiane jest obecnie na równi z paleniem papierosów i niezdrową dietą.

Bieżące dane pomiarowe czy też prognozy, znaleźć można m.in. na stronach internetowych:

 • airly.org (Mapa Airly)
 • stronie www Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • stronie www IMiGW

Czy w Polsce, w ślad za zaleceniami WHO, zaostrzone zostaną normy jakości powietrza?

„Jakakolwiek zmiana wartości norm jakości powietrza wymaga najpierw wprowadzenia na poziomie UE odpowiednich zmian do dyrektywy 2008/50/WE, która ustanowiła aktualnie obowiązujące dopuszczalne poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku azotu, a także docelowe poziomy dla ozonu. Prace nad zmianą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE są zaplanowane przez KE na 2022/2023 r. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska będziemy analizować zalecenia WHO” – informuje Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: W. Szczepaniak, zdrowie.pap.pl